j’interviens une fois de plus sur les dysfonctionnement de la DG Personnes Handicapée, au vu de la réponse de la nouvelle secrétaire d’état, la mobilisation est toujours de rigueur!!!

Muriel Gerkens (Ecolo-Groen):

Madame la secrétaire d’État, cela fait un an et demi, mais de manière plus répétée, depuis le mois de septembre, que des collègues et moi-même posons des questions à- et interpellons la secrétaire d’État en charge des matières relatives aux personnes handicapées. Je suis évidemment horrifiée par la manière dont ces politiques ont été menées. En même temps, la secrétaire d’État a systématiquement été soutenue par la majorité, quand elle est venue présenter sa note de politique générale, son budget 2017. Et chaque fois qu’il y a eu des interpellations et des motions, vous avez voté la motion pure et simple. Il y a donc une coresponsabilité politique de la majorité et du gouvernement dans l’absence de réponses à ces problèmes anciens et persistants.

 Je vais partir maintenant de l’actualité. J’espère que vous accepterez de venir présenter votre note en commission avant les vacances de Pâques pour que nous puissions rapidement avoir un vrai échange avec vous. Vous avez annoncé votre intention de mettre en demeure les sociétés TIC. J’aurais voulu savoir ce que vous alliez réellement faire, sachant que le système en place dysfonctionne en effet totalement, que les formulaires électroniques destinés à l’introduction des demandes ou modifications de demandes sont complètement inadaptés. Ils sont censés diminuer la charge professionnelle des fonctionnaires. Or, celle-ci a augmenté 4 à 6 fois.

 En 2014, l’État de l’Ontario a dû débourser 32 millions de dollars pour obtenir d’IBM, qui lui avait vendu le fameux programme Cúram, pour corriger ce dernier. Il a ensuite fallu l’abandonner. Même chose aux Pays-Bas et dans le Minnesota!

 On savait que ce programme était désastreux et il a été choisi par le SPF, la direction et la secrétaire d’État. Vous annoncez aussi que votre priorité est d’assurer le paiement aux personnes handicapées. Nous partageons cette priorité. Mais pour la mettre en oeuvre, il faut revenir à l’ancien programme, engager du personnel, et il faut que le call center réponde plus souvent. Il faut que l’on puisse traiter ces dossiers en parlant avec des fonctionnaires et pas seulement en essayant de remplir un formulaire. Qu’allez-vous faire pour cela?

Staatssecretaris Zuhal Demir:

Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik stel vast dat over de partijgrenzen heen het dossier een heel belangrijk dossier is. In mijn hoedanigheid van bevoegde staatssecretaris zal ik doen wat moet. Ik heb verschillende bevoegdheden, maar de bevoegdheid in kwestie, zijnde de bevoegdheid over dossiers van mensen met een beperking, is voor mij prioriteit nummer 1.

 Mijnheer Hedebouw, ik ben vorige week wel degelijk de hele tijd met het dossier bezig geweest. Ik heb immers onmiddellijk na mijn eedaflegging met mijn administratie samen gezeten.

 Ik zie twee grote problemen. Er is, ten eerste, het probleem van de ICT en de software, waarop ik nog terugkom. Er is, ten tweede, het probleem van de dienstverlening.

 Ik zal ter zake heel duidelijk zijn. Ik heb heel veel mails ontvangen van mensen die een parkeerkaart nodig hebben of die vragen over een verhoogde tegemoetkoming hebben. Dat is heel erg.

 Ik vind het ook niet kunnen dat wij anno 2017 in een welvarend land als dit land tegen net die groep van mensen, die heel kwetsbaar zijn en die zelfs de meest kwetsbare mensen in onze samenleving zijn, moeten vertellen dat er een softwareprobleem is en dat zij moeten wachten.

 Wat heb ik tot nu toe gedaan? Ik zal ook in mijn beleidsnota nog op de problematiek en zeker op de dienstverlening terugkomen. Ik vind het immers niet kunnen dat de betrokkenen acht maanden op een parkeerkaart moeten wachten.

 Ik heb met Frank Van Massenhove, de voorzitter van de FOD, samen gezeten. Wij zijn nagegaan of wij voor de dringendste problemen een oplossing zouden kunnen vinden.

 Voor mij is het meest dringende op dit moment dat iedereen zijn tegemoetkoming krijgt, dat iedereen die recht heeft op een uitkering dit ook op tijd krijgt. Men heeft mij verzekerd dat dit ook zal gebeuren. Dat is eind februari gebeurd en dat zal ook de komende maanden zo zijn. Ik denk dat dit het belangrijkste is.

 Ik heb ook al meermaals met het kabinet van Jo Vandeurzen contact over het dossier gehad. Er zijn afspraken gemaakt. Er is sinds vorige week ook een stappenplan opgesteld. Er is ook een wekelijkse stuurgroep opgericht die samenwerkt met de administratie en mijn kabinet om de opvolging van dat stappenplan van nabij te volgen.

 Nog belangrijker, wij hebben Capgemini, het bedrijf dat het nieuwe computersysteem heeft geïnstalleerd, in gebreke gesteld. Dat een systeem kinderziekten heeft kan iedereen begrijpen, maar dat er structurele fouten in het systeem zijn is onaanvaardbaar.

 Ik heb, samen met de heer Frank Van Massenhove, Capgemini onmiddellijk laten weten dat dit niet kan en dat wij hen in gebreke stellen. Men mag immers niet vergeten dat dit heel veel geld heeft gekost.

 Wat gaan wij nu doen? Ik kan wat Capgemini heeft gemaakt moeilijk in de vuilbak gooien en opnieuw geld toveren om een nieuw systeem uit te vinden. Neen, ik vind dat Capgemini voor zijn verantwoordelijkheid moet worden gesteld. Dit heeft immers genoeg geld gekost.

 Plus concrètement, Capgemini effectue un renforcement de l’équipe de développement en mettant à disposition un senior project manager à temps plein et deux software engineers complémentaires. Une réunion entre le manager « business » de Capgemini avec les spécialistes « business » de la DG HAN est prévue la semaine prochaine. L’objectif est de clarifier la situation des rapports et de définir les actions urgentes. Capgemini finalise aussi une révision de la structure du projet pour tenir compte des nouveaux éléments apparus.

 Ook Capgemini laat het project met juniormedewerkers een stap vooruitzetten door onmiddellijk voltijds een senior project manager toe te wijzen, evenals twee software ingenieurs die een en ander zullen bekijken. Een ander computerbedrijf, IBM, werd aangesproken om zo snel mogelijk een monitoringtool te leveren en te installeren bij de FOD Sociale Zekerheid. Ik heb ook gevraagd aan de voorzitter, de heer Van Massenhoven, om de opleiding en ondersteuning van personeel te identificeren.

 Zoals ik heb gezegd, is een terugkeer naar het oude tetrasysteem geen duurzame optie. Ik wijs er even op dat op de Ministerraad van 26 april 2013, nog onder mevrouw Onkelinx en de heer Courard, de beslissing werd genomen om het informaticasysteem van de Directie-Generaal voor Personen met een Handicap te moderniseren, het uiteindelijke bestek op de Ministerraad van 5 februari 2014 werd goedgekeurd en dat dat alles veel geld heeft kost. Het lijkt dus niet verstandig en vooral tijdrovend om het systeem nu overboord te gooien en nieuwe programma’s te ontwikkelen.

 Ik heb gevraagd om de structurele fouten die met het systeem zijn vastgesteld, op te lossen, aangezien wij voor het systeem hebben betaald. Dat werd ook toegezegd. Met de opgerichte stuurgroep zullen wij dat van dag tot dag monitoren.

 De behandelingstermijn van de dossiers is inderdaad toegenomen. Vergeet echter niet dat het tien jaar geleden twaalf maanden duurde, eer een dossier was afgerond. Tot voor de softwareproblemen bedroeg de behandelingstermijn vier maanden. Nu is die termijn opnieuw gestegen en daar zullen we iets aan doen.

 Zoals ik gezegd heb, de dienstverlening door de overheid aan iedereen natuurlijk, maar zeker aan de doelgroep, de meest kwetsbare in onze samenleving, ligt mij na aan het hart. Ik zal daarover maatregelen in mijn beleidsnota opnemen, beleidsnota die ik na de paasvakantie zal voorstellen, want wat er gebeurd is, is onaanvaardbaar.

 Mevrouw Lanjri, ik heb ook eens geprobeerd de DG Han telefonisch te bereiken en het kopt dat dat zeer moeilijk tot zelfs niet mogelijk is. Ik begrijp dat de doelgroep de DG telefoneert om te vernemen of men al dan niet een tegemoetkoming krijgt. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben 10 extra medewerkers aangetrokken. Zij moeten nu uiteraard een opleiding krijgen om de dienst en de manier van dossierbehandeling te leren kennen, voor zij voor 100 % ingeschakeld kunnen worden.

 Ik heb de voorzitter ook gevraagd of er in het kader van de mobiliteit van overheidspersoneel bij de DG HAN ambtenaren van de ene dienst naar de andere kunnen worden overgeplaatst. Ook werden begin februari 5 personen met een autismespectrumstoornis van de vzw Passwerk ingeschakeld om de gegevensbestanden manueel te vervolledigen. Ik moet zeggen dat zij dat zeer goed doen.

 Ik rond mijn betoog af, voorzitter.

 Wat de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden betreft, die is gewaarborgd. De FOD Sociale Zekerheid heeft het engagement opgenomen de nodige dossiers in het Curamsysteem, het nieuwe systeem, manueel te migreren.

 Om elk risico te vermijden, is de opdracht gegeven de betaling voor de maand februari via het oude systeem te doen. Wij zullen dat ook voor de maand maart doen. Ik hoop dat het nieuwe systeem eind maart op punt zal staan, om zo de continuïteit van de betalingen te garanderen. Dat is op het moment namelijk het meest cruciale.

 Ik heb ook het cowboyverhaal gehoord dat de THAB aan overledenen zou worden uitbetaald. Dat klopt niet.

 Er wordt niets betaald aan overledenen. De FOD Sociale Zekerheid wordt immers via de kruispuntbank voor sociale zekerheid op de hoogte gebracht van een overlijden en stopt dan ook onmiddellijk met de betalingen.

 U merkt het dus: ik heb onmiddellijk gehandeld en gedaan wat ik moest doen. Ik besef echter maar al te goed dat er slechts een klein begin is gemaakt. Het probleem met de software moet worden opgelost en de dienstverlening aan die doelgroep is prioriteit nummer een.

Muriel Gerkens (Ecolo-Groen):

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, je m’attendais à une réponse plus complète et plus ferme, après avoir pris connaissance de vos déclarations dans la presse.

 Vous déclarez que votre priorité, c’est le paiement des allocations. Comme vous l’avez dit, pour payer les allocations le 21 février, il a fallu utiliser l’ancien système. De plus, vous savez que les personnes dont la situation a changé n’ont pas été payées car le nouveau système ne fonctionne pas. Vous précisez maintenant qu’on va garder le nouveau système plutôt que de revenir à l’ancien malgré l’utilité de ce dernier.

 Je vous ai cité l’exemple de l’Ontario, du Minnesota et de la Hollande où la situation a été catastrophique. Je rappelle que ce système est vendu par IBM, experts à qui on demande, aujourd’hui, en Belgique, de corriger le tir alors qu’ils n’ont pas su le faire ailleurs. Je ne peux donc que conclure que vous refusez de voir le problème du choix des services dans sa globalité.

 Vous annoncez l’engagement de dix personnes, mais c’était déjà annoncé par Mme Sleurs. Vous parlez du prêt de personnel de la part d’autres services, mais il est déjà effectif.

 Ils ne peuvent pas répondre aux besoins: il faut élargir les plages horaires, il faut permettre aux gens d’introduire leurs demandes en parlant à des fonctionnaires dans les bureaux et pas en remplissant des formulaires incompréhensibles!

 Enfin, j’aimerais que la DG Personnes handicapées ait le courage de faire un audit sur son fonctionnement, comme Unia l’a fait. En outre, Unia a organisé une remarquable campagne d’inclusion des personnes handicapées dans le milieu professionnel, campagne qui aurait dû être mise sur pied par Mme la secrétaire d’État Sleurs.

Les commentaires sont fermés.